Pacific World Thailand

Project เว็บไซต์ของ Pacific World Thailand
Client Pacific World Thailand
When 2007
Technology HTML, Javascript, PHP, MySQL
URL http://www.pacificworld-th.com

โปรเจคนี้ เป็นโปรเจคที่เข้าไปช่วยเพื่อนทำในส่วนของ Programming หลังจากที่มีทีมดีไซน์ทำมาให้แล้ว เราก็จัดการลงโค้ด HTML เอง และส่วนของการติดต่อฐานข้อมูล ซึ่งมีส่วนที่เข้าใจยากในตอนนั้นก็คือเรื่องของ jQuery ซึ่งตอนนั้นเรายังใหม่กับมันมาก ทำความเข้าใจอยู่นานทีเดียว แต่ก็ผ่านมาได้ และเว็บไซต์ก็ใช้การได้ อย่างที่ลูกค้าต้องการ

Leave a Reply