ยศทหารและตำรวจของไทย

ยศทหารและตำรวจไทยตามแบบชาติตะวันตกเริ่มกำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการปรับปรุง และจัดระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตามแบบยุโรปในทุกด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกยศและบรรดาศักดิ์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด และโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบกขึ้นในปี พ.ศ. 2431 กำหนดให้มียศทหารบกตามลำดับชั้นแบบอารยประเทศ ต่อมาเมื่อจัดระเบียบฝ่ายทหารบกเรียบรีอยแล้วจึงให้จัดระเบียบยศทหารเรือ โดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือต่างประเทศเป็นลำดับถัดมา

เมื่อมีการจัดตั้งกองทัพอากาศในสมัยรัชกาลที่ 8 ก็ได้จัดระเบียบยศทหารโดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือ ส่วนยศของตำรวจนั้นได้นำรูปแบบยศของกองทัพบกมาปรับใช้โดยอนุโลม

ยศต่าง ๆ ในประเทศไทยสมัยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับเป็นพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 สำหรับยศของสามเหล่าทัพ และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับหน่วยงานตำรวจ สำหรับยศของทหารและตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยนั้น เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เมื่อส่วนราชการของทหาร-ตำรวจ ได้แต่งตั้งทหาร-ตำรวจให้มียศสัญญาบัตรใด ๆ จะมีคำว่า “ว่าที่” (Acting) ของยศนั้นนำหน้า จนกว่าจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศแล้ว จึงจะไม่มีคำว่า “ว่าที่” นำหน้ายศนั้น ๆ เว้นแต่ยศทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพล ซึ่งพระมหากษัตริย์จะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศพร้อมๆกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ยศของทหาร-ตำรวจไทย แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ยศทหารบก

ชั้นสัญญาบัตร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ ธงหมายยศ
จอมพล Field Marshal OF-10
RTA-17.svg
Flag Thai Field Marshal.svg
พลเอก พล.อ. General Gen. OF-9
RTA-16.svg
Flag Thai General.svg
พลโท พล.ท. Lieutenant General Lt.Gen. OF-8
RTA-15.svg
Flag Thai Lieutenant General.svg
พลตรี พล.ต. Major General Maj.Gen. OF-7
RTA-14.svg
Flag Thai Major General.svg
พลจัตวา
พล.จ. Brigadier General Brig.Gen. OF-6
RTA-13.svg
Flag Thai Brigadier.svg
พันเอก (พิเศษ)
พ.อ.(พิเศษ) Senior Colonel Sr COL OF-6
พันเอก พ.อ. Colonel Col. OF-5
RTA-12.svg
พันโท พ.ท. Lieutenant Colonel Lt.Col. OF-4
RTA-11.svg
พันตรี พ.ต. Major Maj. OF-3
RTA-10.svg
ร้อยเอก ร.อ. Captain Capt. OF-2
RTA-09.svg
ร้อยโท ร.ท. First Lieutenant Lt. OF-1
RTA-08.svg
ร้อยตรี ร.ต. Second Lieutenant 2,Lt. OF-1
RTA-07.svg

หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า “ว่าที่” (Acting) นำหน้ายศนั้นๆ

ชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
จ่าสิบเอก จ.ส.อ. Master Sergeant First Class 1MSGT หรือ SMG OR-9
RTA-06.svg
จ่าสิบโท จ.ส.ท. Master Sergeant Second Class 2MSGT หรือ MSG OR-8
RTA-05.svg
จ่าสิบตรี จ.ส.ต. Master Sergeant Third Class 3MSGT หรือ SFC OR-7
RTA-04.svg
สิบเอก ส.อ. Sergeant SGT OR-5
RTA-03.svg
สิบโท ส.ท. Corporal CPL หรือ SP6 OR-4
RTA-02.svg
สิบตรี ส.ต. Lance Corporal LCPL หรือ SP5 OR-3
RTA-01.svg
สิบตรีกองประจำการ ส.ต.ฯ Private First Class PFC หรือ SP4 OR-2
RTA-01.svg

ต่ำกว่าชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
พลทหาร พลฯ Private PVT OR-1 หัวหน้า

นักเรียนทหาร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อย นนร. Cadet CDT.
นักเรียนแพทย์ทหาร นพท. Medical Cadet ไม่มี
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นรพ. Army Nurse Student ไม่มี
นักเรียนดุริยางค์ นดย. Army Music Student Std.AM. ไม่มี
นักเรียนนายสิบทหารบก นนส. Army Non – Commissioned Officer Student NCO ไม่มี
นักศึกษาวิชาทหาร นศท. Reserve Officer Training Corps Student ROTCs ไม่มี

ยศทหารอากาศ

ชั้นสัญญาบัตร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ ธงหมายยศ
จอมพลอากาศ Marshal of the Royal Thai Air Force OF-10
RTAF-10.svg
Flag Thai Marshal of Air Force.svg
พลอากาศเอก พล.อ.อ. Air Chief Marshal ACM OF-9
RTAF-09.svg
Flag Thai Air Chief Marshal.svg
พลอากาศโท พล.อ.ท. Air Marshal AM OF-8
RTAF-08.svg
Flag Thai Air Marshal.svg
พลอากาศตรี พล.อ.ต. Air Vice Marshal AVM OF-7
RTAF-07.svg
Flag Thai Air Vice Marshal.svg
พลอากาศจัตวา
พล.อ.จ. Air Commodore ACDR OF-6
RTAF-06.5.svg
Flag Thai Air Commodore.svg
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
น.อ.พิเศษ Senior Group Captain Sr Gp Capt OF-6
นาวาอากาศเอก น.อ. Group Captain Gp Capt OF-5
RTAF-06.svg
นาวาอากาศโท น.ท. Wing Commander Wg Cdr OF-4
RTAF-05.svg
นาวาอากาศตรี น.ต. Squadron Leader Sqn Ldr OF-3
RTAF-04.svg
เรืออากาศเอก ร.อ. Flight Lieutenant Flt Lt OF-2
RTAF-03.svg
เรืออากาศโท ร.ท. Flying Officer Flg Off OF-1
RTAF-02.svg
เรืออากาศตรี ร.ต. Pilot Officer Plt Off OF-1
RTAF-01.svg

หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า “ว่าที่” (Acting) นำหน้ายศนั้นๆ

ชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. Flight Sergeant First Class 1FS OR-9
พันจ่าอากาศโท พ.อ.ท. Flight Sergeant Second Class 2FS OR-8
พันจ่าอากาศตรี พ.อ.ต. Flight Sergeant Third Class 3FS OR-7
จ่าอากาศเอก จ.อ. Sergeant SGT OR-5
จ่าอากาศโท จ.ท. Corporal CPL OR-4
จ่าอากาศตรี จ.ต. Leading Aircraft man LAC OR-2

ต่ำกว่าชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
พลทหาร พลฯ Airman AMN OR-1 ไม่มี

นักเรียนทหาร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet ไม่มี
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student Ats. ไม่มี
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นดอ. Air Music Student Ams. ไม่มี
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นพอ. Airforce Nurse Student ไม่มี

ยศทหารเรือ

ชั้นสัญญาบัตร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ ธงหมายยศ
จอมพลเรือ Admiral of the Fleet ADMF OF-10
RTN-11.svg
Flag Thai Admiral of the Fleet.svg
พลเรือเอก พล.ร.อ. Admiral ADM OF-9
RTN-10.svg
Flag Thai Admiral.svg
พลเรือโท พล.ร.ท. Vice Admiral VADM OF-8
RTN-09.svg
Flag Thai Vice Admiral.svg
พลเรือตรี พล.ร.ต. Rear Admiral RADM OF-7
RTN-08.svg
Flag Thai Rear Admiral.svg
พลเรือจัตวา
พล.ร.จ. Commodore CDRE OF-6
RTN-07.svg
Flag Thai Commodore.svg
นาวาเอก (พิเศษ)
น.อ.(พิเศษ) (ชื่อ) ร.น. Senior Captain Sr CAPT OF-6
นาวาเอก น.อ. (ชื่อ) ร.น. Captain CAPT OF-5
RTN-06.svg
นาวาโท น.ท. (ชื่อ) ร.น. Commander CDR OF-4
RTN-05.svg
นาวาตรี น.ต. (ชื่อ) ร.น. Lieutenant Commander LCDR OF-3
RTN-04.svg
เรือเอก ร.อ. (ชื่อ) ร.น. Lieutenant LT OF-2
RTN-03.svg
เรือโท ร.ท. (ชื่อ) ร.น. Junior Lieutenant JLT OF-1
RTN-02.svg
เรือตรี ร.ต. (ชื่อ) ร.น. Sub-Lieutenant SUBLT OF-1
RTN-01.svg

หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า “ว่าที่” (Acting) นำหน้ายศนั้นๆ

ชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
พันจ่าเอก พ.จ.อ. Chief Petty Officer First Class 1 CPO OR-9
พันจ่าโท พ.จ.ท. Chief Petty Officer Second Class 2 CPO OR-8
พันจ่าตรี พ.จ.ต. Chief Petty Officer Third CLASS 3 CPO OR-7
จ่าเอก จ.อ. Petty Officer First Class 1 PO OR-5
จ่าโท จ.ท. Petty Officer Second Class 2 PO OR-4
จ่าตรี จ.ต. Petty Officer Third CLASS 3 PO OR-2

ต่ำกว่าชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
รหัสนาโต้
(NATO Code)
เครื่องหมายยศ
พลทหาร (ปี 1) พลฯ Seaman First Class 1 SEAMAN OR-1 ไม่มี
พลทหาร (ปี 2) พลฯ Seaman Second Class 2 SEAMAN OR-1 ไม่มี

นักเรียนทหาร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรือ นนร. Naval Cadet NC ไม่มี
นักเรียนจ่าทหารเรือ นรจ. Naval Rating Student NRS ไม่มี

นักศึกษาวิชาทหาร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพเรือ นศท.ทร Naval Reserve NR ไม่มี

ยศตำรวจ

ชั้นสัญญาบัตร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General POL.GEN.
Thai police O9.png
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General POL.LT.GEN.
Thai police O8.png
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General POL.MAJ.GEN.
Thai police O7.png
พลตำรวจจัตวา
พล.ต.จ. Police Brigadier General POL.BRIG.GEN.
พันตำรวจเอก (พิเศษ)
พ.ต.อ. (พิเศษ) Police Senior Colonel POL.SR.COL.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel POL.COL.
POL.COL..png
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel POL.LT.COL.
POL.LT.COL.png
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major POL.MAJ.
POL.MAJ..png
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain POL.CAPT.
OL.CAPT..png
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant POL.LT.
POL.LT..png
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant POL.SUB.LT.
POL.SUB.LT.png

หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า “ว่าที่” (Acting) นำหน้ายศนั้นๆ

ชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major POL.SEN.SGT.MAJ.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major POL.SGT.MAJ.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant POL.SGT.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal POL.CPL.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal POL.L หรือ C

ต่ำกว่าชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
พลตำรวจ พลฯ Policeman Constable หรือ Police Private POL.CONST. ไม่มี

นักเรียนตำรวจ

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. Police Cadet Pol.Cdt.
นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต.
นักเรียนดุริยางค์ตำรวจ นดต. Police Music Student Pms. ไม่มี
นักเรียนพยาบาลตำรวจ นพต. Police Nurse Student ไม่มี

อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร-ตำรวจ

นายทหารชั้นประทวน

อัตรา ชั้นยศ
ป.1 ชั้นยศ นายสิบ ทหารบก+ตำรวจ จ่า ทหารเรือ+ทหารอากาศ (C1)
ป.2 ชั้นยศ จ่า ทหารบก+ตำรวจ พันจ่า ทหารเรือ+ทหารอากาศ (C2)
ป.3 ชั้นยศ จ่าสิบเอก(พิเศษ) พันจ่าเอก(พิเศษ) พันจ่าอากาศเอก(พิเศษ) ดาบตำรวจ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร

อัตรา ชั้นยศ
น.1 ร้อยตรี-ร้อยโท เรือตรี-เรือโท เรืออากาศตรี-เรืออากาศโท (C3-C4)
น.2 ร้อยเอก-พันตรี เรือเอก-นาวาตรี เรืออากาศเอก-นาวาอากาศตรี (C5-C6)
น.3 พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท (C7)
น.4 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก(C8)
น.5 พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ)(C9 อำนวยการสูง)
น.6 พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี (C9 อำนวยการสูง-บริหารต้น)
น.7 พลโท พลเรือโท พลอากาศโท (บริหารสูง)
น.8 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก (บริหารสูง)
น.9 อัตราจอมพล ของ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก (บริหารสูง)

หมายเหตุ ตำแหน่งด้านหลังเป็นการเทียบระดับข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน(เทียบตามสายสะพาย)

อัตราเงินเดือนของตำรวจชั้นประทวน และสัญญาบัตร

อัตรา ชั้นยศ
พ.1 พลตำรวจ
ป.1 สิบตำรวจตรี-สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ
ป.2 จ่าสิบตำรวจ (พิเศษ)
ป.3 ดาบตำรวจ
ส.2 พันตำรวจตรี
ส.3 พันตำรวจโท
ส.4 พันตำรวจเอก
ส.5 พันตำรวจเอก(พิเศษ)
ส.6 พลตำรวจตรี
ส.7 พลตำรวจโท
ส.8 พลตำรวจเอก
ส.9 พลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.รับเงินเดือนระดับสูงสุดของ ส.9

หมายเหตุ

  • การเทียบยศของทหารและตำรวจไทยเป็นภาษาอังกฤษจะอ้างอิงกับยศของกองทัพสหรัฐอเมริกา (บางเหล่าทัพใช้การเทีบบยศคล้ายยศของกองทัพสหราชอาณาจักร เช่น กองทัพอากาศ)
  • ชั้นยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา และพลตำรวจจัตวา เป็นชั้นยศนายพลขั้นที่ต่ำที่สุด ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศพลจัตวาอีกแต่ยังคงยศไว้ตามกฎหมาย เนื่องจากนายทหารชั้นยศนายพลมีมากเกินไป จึงมีการแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจที่มีอัตราเงินเดือนเท่านายพลจัตวา หรือ น.5 เป็นพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) และพันตำรวจเอก (พิเศษ) ซึ่งถือเป็นยศเทียบเท่ากับพลจัตวาแทน
  • ยศจอมพลเป็นยศเฉพาะข้าราชการทหารเท่านั้น (ตำรวจนั้นเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนจึงไม่มียศชั้นนี้) ปัจจุบันยศนี้ยังคงไว้เช่นเดียวกับชั้นพลจัตวา แต่ไม่มีการแต่งตั้งเพิ่ม มีเพียงแต่อัตราเงินเดือนชั้นจอมพล หรือ น.9 เท่านั้น เนื่องจากในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ทางราชการได้ดำริว่า ยศจอมพลควรเป็นพระยศเฉพาะสำหรับองค์จอมทัพ เช่นเดียวกับธรรมเนียมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงกลาโหมจึงมิได้ดำเนินการขอพระราชทานยศจอมพลให้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใดอีกเลย ปัจจุบันชั้นยศจอมพลในประเทศไทยจึงมีเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีสงครามเกิดขึ้นก็อาจจะมีการแต่งตั้งจอมพลอีกครั้งก็ได้ เพราะในต่างประเทศถือว่าชั้นยศนี้มีอำนาจคุมกำลังทหารทั้งหมด
  • ยศนายดาบทหารในขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกชั้นยศ แต่ไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศนี้เพิ่มเติม
  • สำหรับทหารเรือ ตั้งแต่ชั้นยศพันจ่าตรีขึ้นไป ในเครื่องแบบสีขาวและสีกากี ประดับยศไว้บริเวณอินทรธนู และในเครื่องแบบสีน้ำเงินดำ ประดับยศเป็นแถบดิ้นสีทองบริเวณปลายแขนเสื้อ

เชิงอรรถ

  1. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 รก.2479//531/8 พฤศจิกายน 2479
  2. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  3. ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีธงหมายยศมีใช้เฉพาะตั้งแต่ยศนายพล นายพลเรือ และนายพลอากาศขึ้นไปเท่านั้น
  4. ปัจจุบันยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา และพลตำรวจจัตวาไม่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมแล้ว
  5. ยศเหล่านี้ใช้แทนยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา และพลตำรวจจัตวา

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

Leave a Reply