เมฆและชนิดของเมฆ

Cumulus

เมฆ (Cloud) คือ กลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศ แต่เมฆชั้นสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน้ำแข็งขนาดเล็ก  โดยปกติน้ำบริสุทธิ์และไอน้ำโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้  แต่หยดน้ำและผลึกน้ำแข็งมีพื้นผิว (Surface) ซึ่งสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาว และในบางครั้งมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่ข้างเคียง หรือความหนาแน่นของหยดน้ำในก้อนเมฆ ก็อาจทำให้เมฆปรากฎเป็นสีเทา

ในธรรมชาติ เมฆเกิดขึ้นโดยมีรูปร่าง 2 ลักษณะคือ เมฆก้อนและเมฆแผ่น  เมฆก้อนเรียกว่า “เมฆคิวมูลัส” (Cumulus) และเมฆแผ่นเรียกว่า “เมฆสตราตัส” (Stratus) หากเมฆก้อนลอยชิดติดกัน เรานำชื่อทั้งสองมาสมาสกันและเรียกว่า “เมฆสตราโตคิวมูลัส” (Stratocumulus)  ในกรณีที่เป็นเมฆฝนจะเพิ่มคำว่า “นิมโบ” หรือ “นิมบัส” ซึ่งแปลว่า “ฝน” เข้าไป  โดยเรียกเมฆก้อนที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองว่า “เมฆคิวมูโลนิมบัส” (Cumulonimbus) และเรียกเมฆแผ่นที่มีฝนตกปรอยๆ อย่างสงบว่า “เมฆนิมโบสตราตัส” (Nimbostratus)

Continue reading “เมฆและชนิดของเมฆ”

ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร ?

วงจรปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมที่แสดงกฎของธรรมชาติ ถึงความเป็นเหตุเป็นผล และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จนเป็นผลให้เกิดทุกข์ และแสดงเหตุที่ทำให้ทุกข์นั้นดับลงไป โดยทุกข์ที่ว่านี้ คือทุกข์ชนิดที่ดับหรือทำลายลงไปได้ นั่นก็คือ อุปาทานทุกข์ นั่นเอง

โดยหลักการของปฏิจจสมุปบาท นั้นตั้งอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิง เพียงแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้นั้น เป็นเรื่องของจิตที่ละเอียดลึกซึ้ง อันจะจับต้องไม่ได้ หรือสัมผัสให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้ (นามธรรม) แต่จะบังเกิดผลได้แก่ผู้รู้ที่เข้าใจและปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น (ปัจจัตตัง) จึงเป็นที่เคลือบแคลงแก่ปุถุชนทั่วไป ที่นิยมจับต้องสิ่งอันเป็นวัตถุนิยม

Continue reading “ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร ?”

ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิสชีสโมเดล (Swiss Cheese Model)

พอดีว่าวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับบอส แล้วคุยกันเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วระบบนั้นจะสร้างกลไกป้องกันความผิดพลาดไว้หลายชั้น แต่ยังไงก็ตามมันก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นได้อยู่ดี ซึ่งทำให้นึกถึงทฤษฎีหนึ่ง ที่เคยศึกษาไว้ตอนที่สนใจในวิชาการบิน นั่นก็คือ ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิสชีสโมเดล

โดยตัวทฤษฎีนั้นได้เปรียบถึงความเสี่ยงในข้อผิดพลาดต่างๆว่า เสมือนรูที่อยู่บนแผ่นชีส (ชีส ของฝรั่งมันจะมีรูพรุนๆ) และความผิดพลาดนั้น ก็สามารถทะลุผ่านรูนั้นๆ ไปได้ แต่โดยกลไกแล้ว ถ้าเราซ้อนแผ่นชีสไว้หลายๆ ชั้น โอกาสที่อุบัติเหตุความผิดพลาดจะทะลุลงไปทุกชั้นได้นั้น จะน้อยมาก แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดได้อยู่ดี ดังนั้น จึงเป็นแนวทางให้ผู้ออกแบบระบบนั้น สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นั่นเอง..

Swiss Cheese Model

Continue reading “ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิสชีสโมเดล (Swiss Cheese Model)”