หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 5/5


ธรรมบรรยายเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 5/5
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=J1qT-ekpR-Y

เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆ มาพิมพ์ข้อความธรรมบรรยายบทนี้ ในคราวหลังนะครับ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 4/5


ธรรมบรรยายเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 4/5
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=J1qT-ekpR-Y

เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆ มาพิมพ์ข้อความธรรมบรรยายบทนี้ ในคราวหลังนะครับ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 3/5


ธรรมบรรยายเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 3/5
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=J1qT-ekpR-Y

เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆ มาพิมพ์ข้อความธรรมบรรยายบทนี้ ในคราวหลังนะครับ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 2/5


ธรรมบรรยายเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 2/5
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=J1qT-ekpR-Y

เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆ มาพิมพ์ข้อความธรรมบรรยายบทนี้ ในคราวหลังนะครับ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 1/5


ธรรมบรรยายเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ 1/5
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=J1qT-ekpR-Y

เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆ มาพิมพ์ข้อความธรรมบรรยายบทนี้ ในคราวหลังนะครับ

ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร ?

วงจรปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมที่แสดงกฎของธรรมชาติ ถึงความเป็นเหตุเป็นผล และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จนเป็นผลให้เกิดทุกข์ และแสดงเหตุที่ทำให้ทุกข์นั้นดับลงไป โดยทุกข์ที่ว่านี้ คือทุกข์ชนิดที่ดับหรือทำลายลงไปได้ นั่นก็คือ อุปาทานทุกข์ นั่นเอง

โดยหลักการของปฏิจจสมุปบาท นั้นตั้งอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิง เพียงแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้นั้น เป็นเรื่องของจิตที่ละเอียดลึกซึ้ง อันจะจับต้องไม่ได้ หรือสัมผัสให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้ (นามธรรม) แต่จะบังเกิดผลได้แก่ผู้รู้ที่เข้าใจและปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น (ปัจจัตตัง) จึงเป็นที่เคลือบแคลงแก่ปุถุชนทั่วไป ที่นิยมจับต้องสิ่งอันเป็นวัตถุนิยม

Continue reading “ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร ?”